Privacy & Cookies

Dit is de privacyverklaring van Groepen Overijssel, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40077808

Waarom deze privacyverklaring?

Als u via ons een contract wilt afsluiten, informatie wilt ontvangen, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door Groepen Overijssel willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Groepen Overijssel uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. De meest recente tekst van de verklaring vindt u op onze website.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Groepen Overijssel verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn. Bij het via ons aangaan van een overeenkomst of een informatieaanvraag verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres. Ook als u via ons een overeenkomst heeft afgesloten blijven wij dit soort persoonsgegevens van u verwerken.

Gegevens van onze website/social media-bezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die u op de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media-uitingen worden door Groepen Overijssel verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens? Dienstverlening

Groepen Overijssel verwerkt uw gegevens om diensten aan u te kunnen leveren. Wij verwerken de door u ingevulde gegevens voor de analyse van de websiteresultaten.

Informeren

Groepen Overijssel verwerkt uw gegevens ten behoeve van de aangesloten groepsaccommodaties. Zij zullen u hoofdzakelijk via e-mail informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch) over de door u gegeven informatie. U ontvangt via hen informatie over uw u aanvraag, waarvoor u u niet kunt afmelden. Ook ontvangt u informatie over belangrijk nieuws aangaande uw aanstaande of reeds genoten verblijf.  Voor deze berichten kun u u te allen tijde afmelden bij de betreffende Groepsaccommodatie.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Wij verkopen en geven de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.

Analyses & (markt)onderzoek

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Groepen Overijssel te verbeteren. Ook kunnen we u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. U beslist zelf of u hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage

Groepen Overijssel verwerkt gegevens van u voor het doen van analyses en het maken van gebruiksrapportages. Op basis van die analyses en rapportages wordt gekeken of we de dienstverlening kunnen verbeteren. Gegevens van u worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie individuen bevat, maar enkel informatie over soort groepen, verblijfsduur, e.d. bevat. 

Contact met klanten

Als u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen.

Wettelijke verplichting

Groepen Overijssel kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of in het kader van de toeristenbelasting.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Groepen Overijssel zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat uw gegevens niet door onbevoegden zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens WIJ UW gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maakt Groepen Overijssel bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Groepen Overijssel maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: webhosting, leverancier reserveringssysteem, bankverkeer en accountant.

Verstrekt Groepen Overijssel gegevens aan derden?

Groepen Overijssel verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden, buiten de leden van Groepen Overijssel. Wij kunnen echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Cookies

Groepen Overijssel.nl maakt gebruik van cookies. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals naam, mailadres of huisadres. Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren vast te leggen om het gebruiksgemak te verbeteren. In uw browserinstellingen kunt u aangeven welke cookies u wilt accepteren.

Beveiliging van persoonsgegevens door derden

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden, deelnemende Recreatieondernemers daaronder begrepen, op een betrouwbare en/of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan informatie hierover van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens:

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens:

U heeft recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens:

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat u uw toestemming intrekt, omdat u succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking:

U heeft het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar u toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering en wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. U verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens:

U heeft recht om uw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun u een kopie van uw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking:

U heeft altijd recht om op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Groepen Overijssel die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Groepen Overijssel of een derde, wanneer uw belangen zwaarder wegen. Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag u ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wilt u gebruik maken van een van uw rechten, dan doe je dat als volgt. U kunt uw verzoek per e-mail sturen naar info@sgov.nl.nl. Of u kunt per post een verzoek sturen naar: Groepen Overijssel, p/a Oerdijk 97, 7434 RA Lettele. Vermeld bij uw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij u een e-mail naar het bij ons opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om uw verzoek middels beantwoording van die e-mail te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang u een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Groepen Overijssel kun u contact opnemen met: info@sgov.nl

Laatst bekeken accommodaties